0418-661283

Alles op een rijtje

ISO 14001 MILIEUBELEIDSVERKLARING

Vervoersbedrijf Juijn B.V. verzorgt het Besloten Busvervoer op basis van overeenkomsten op een kwalitatief hoogwaardige, milieuvriendelijke en kosteneffectieve manier. Daarmee levert Vervoersbedrijf Juijn B.V. een concrete bijdrage aan een betere leefbaarheid van de samenleving.

Voor Vervoersbedrijf Juijn B.V. heeft milieuzorg in alle geledingen van de organisatie een belangrijke beleidsprioriteit. Middels een goed functionerend milieumanagement-systeem, waarin een doelmatige aansturing van de organisatie en bedrijfsprocessen gewaarborgd wordt, resulteert dit in het maatschappelijk verantwoord verzorgen van collectief personenvervoer op een kwalitatief hoogwaardige, veilige, duurzame en milieubewuste manier. Daarmee levert Vervoersbedrijf Juijn B.V. een concrete bijdrage aan een beter milieu en duurzaam ondernemen.

Het milieubeleid richt zich op alle bedrijfsactiviteiten en op alle vervoersvormen binnen het Collectief Personenvervoer.

De directie en het management zijn verantwoordelijk voor het vaststellen, het op peil houden en het begrepen laten worden van het milieubeleid. Het realiseren ervan doen we door een actieve inzet van alle medewerkers op basis van een heldere communicatie binnen alle geledingen van de organisatie, het creëren van de noodzakelijke voorwaarden en het ter beschikking stellen van middelen.

Periodiek wordt het milieubeleid beoordeeld, bijgesteld en daarmee actueel gehouden. Bepalende factoren in deze zijn het blijvend voldoen aan (milieu)wet- en regelgeving en het blijvend kritisch volgen van de milieuaspecten in relatie met de bedrijfsactiviteiten. Met als resultaat milieudoelstellingen, welke het blijvend verminderen van de milieubelasting voorstaan.

Vermindering van de milieubelasting wordt bereikt door:

 • Conform het vervangingsbeleid het inzetten/in gaan zetten van voertuigen met de hoogste Euronormen en daarmee een wezenlijke verlaging van de uitstoot van
  fijn stof en CO2;
 • Het toepassen van roetfilters om lagere vervuilende emissies te realiseren;
 • Het uitvoeren van kwalitatief goed en systematisch onderhoud aan de voertuigen en daarmee een lager brandstofverbruik en minder emissies;
 • Het wassen van de voertuigen gebeurt in onze wasstraat welke gebruik maakt van hemelwater en na gebruik wordt gezuiverd en hergebruikt.
 • Bij schadeherstel aan carrosserie gebruik te maken van watergedragen lakken;
 • Actief voertuigbandenbeleid met betrekking tot veiligheid, hergebruik, brandstofbesparing en geluidsreductie;
 • Efficiënter plannen van vervoer wat resulteert in vermindering van kilometers, minder vertragingen en daarmee minder uitstoot;
 • Het gebruiken van (schonere) brandstoffen met een hogere verbrandingswaarde;
 • Het periodiek trainen van chauffeurs in veilig en zuinig rijden;
 • Het scholen van medewerkers in duurzaamheidsprincipes;
 • Het bedrijfsmatig duurzaam inkopen met accentverschuiving van eco-efficiënt naar eco-effectief
 • Het bedrijfsmatig alert zijn op hergebruik materialen;
 • Open communicatie met de omgeving en de samenwerking in de keten.

Vervoersbedrijf Juijn B.V. voldoet met betrekking tot het milieumanagementsysteem aan de eisen en voorwaarden gesteld in de NEN-EN-ISO 14001:2015 en wil het managementsysteem voortdurend verbeteren.

Vervoersbedrijf Juijn B.V. staat geheel achter de Europese beleidsboodschap van de International Road Transport Union (IRU) “Bus and coach, the Smart Move!!”

 

Rossum, 14 november 2017

Vervoersbedrijf Juijn B.V.
A.J. Juijn Directie